Regulamin2018-12-10T12:06:26+00:00

Regulamin sklepu internetowego ostrzalka.pl

§1 Ogólne warunki

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.ostrzalka.pl zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez firmę METAL-PLAST WAŁBRZYCH z siedzibą przy ul. Andersa 139/5, 58-304 Wałbrzych.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: BOHUN.P@OSTRZALKA.PL lub telefonicznie pod nr +48 609 619 367 lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.ostrzalka.pl zwanego dalej formularzem zgłoszeniowym
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz stanowi integralną częścią Umów sprzedaży oferowanych w Sklepie Towarów. Każdy Klient nabywający Towary w Sklepie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem, który jest dostępny pod adresem www.ostrzalka.pl/regulamin.

§2 Definicje

W Regulaminie użyto pojęć, którym nadaje się następujące brzmienie:

 1. Klient – każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu i nabywa u Sprzedawcy Towary;
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość Towarów, dane Klienta oraz inne niezbędne informacje wymagane prawem;
 6. Rejestracja – czynność wykonywana przez Klienta jednokrotnie w celu założenia Konta w Sklepie przy pomocy udostępnionego w Sklepie formularza rejestracyjnego;
 7. Konto – zbiór zasobów i funkcjonalności w Sklepie, przypisanych konkretnemu Klientowi, umożliwiający jego identyfikację i upraszczający zawieranie Umów sprzedaży;

§3 Składanie zamówień i płatności

 1. Klient składa Zamówienie dokonując następujących czynności:
  1. wybiera zaprezentowany w Sklepie Towar i umieszcza go w koszyku;
  2. w chwili, gdy wszystkie interesujące Klienta Towary znajdą się w koszyku, Klient przechodzi do koszyka za pomocą przycisku oznaczonego ikoną koszyka i potwierdza chęć zakupu Towarów widniejących w koszyku poprzez naciśnięcie przycisku „Przejdź do kasy”
  3. po potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 2, Klient na wyświetlonej automatycznie stronie podaje dane teleadresowe celem realizacji Zamówienia i wystawienia faktury VAT, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, a także wybiera jedną z dostępnych form dostawy; Klient podaje również dodatkowe dane adresowe do wysyłki lub do zamieszczenia na fakturze VAT, jeśli różnią się one od danych Klienta;
  4. na wyświetlonej stronie, o której mowa w pkt 2 Klient może również dokonać Rejestracji bądź zalogować się na wcześniej utworzone Konto, co pozwoli na automatyczne uzupełnienie danych teleadresowych danymi Klienta podanymi w trakcie Rejestracji;
  5. po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Klient  określa formę płatności za Towary, wybierając spośród dostępnych opcji oraz potwierdza zapoznanie się z treścią i akceptuje niniejszy Regulamin; Klient ma również możliwość wyrażenia zgody na dostarczenie mu Newslettera;
  6. Zamówienie zostaje złożone z chwilą naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego numer Zamówienia oraz tytuł „Twoje potwierdzenie zamówienia”. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż Towar objęty Zamówieniem jest niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez e-mail lub telefonicznie. Klient może wówczas anulować Zamówienie lub wyrazić zgodę na jego realizację w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. W powyższym przypadku Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanych przez siebie płatności.
 4. Zamówienia w Sklepie mogą być składane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają kosztu przesyłki, który podawany jest odrębnie.
 6. Zapłata za Towar w przypadku, gdy Klient wybrał przelew jako formę płatności, powinna być dokonana na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Zapłata za Towar gotówką za przesyłkę pobraniową powinna być dokonana z chwilą doręczenia przesyłki przez przewoźnika.
 8. W przypadku podania błędnych danych w Zamówieniu, Sklep skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem e-mail albo telefonicznie w celu uzyskania poprawnych danych – o ile nawiązanie kontaktu z Klientem nie będzie utrudnione.
 9. Zamieszczone w Sklepie informacje o Towarach (opisy, reklamy, cenniki i inne informacje) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Sprzedawca na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące Towarów, zamieszczone w Sklepie.
 11. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), który dołączany jest do przesyłki z Towarem. W przypadku wyboru dowodu zakupu w postaci faktury VAT, zostanie ona dostarczona w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail, na co Klient wyraża zgodę. Klient może w każdym czasie otrzymać fakturę VAT w wersji papierowej przesyłając odpowiedni wniosek na adres e-mail Sprzedawcy.

§5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient ma prawo anulować Zamówienie do czasu wysyłki Towarów ze Sklepu. Celem anulowania Zamówienia wystarczające jest przesłanie przez Klienta informacji w formie e-maila do Sprzedawcy. Powyższe nie narusza uprawnień Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia – przez siebie lub wskazaną osobę trzecią inną niż przewoźnik – nabytych Towarów w posiadanie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6, 9 i 10.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 wystarczy wysłanie przed jego upływem do Sprzedawcy wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą (w oryginale) lub za pośrednictwem e-maila (w postaci skanu).
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi – poprzez wysłanie do niego e-maila – otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przesłanego drogą elektroniczną.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Termin do zwrotu płatności przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie będzie obciążony opłatami w związku z dokonanym zwrotem płatności.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towary Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 9. Zwracane Towary powinny znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia przez Konsumenta charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W związku z powyższym zaleca się, aby Towary zostały zwrócone w oryginalnym opakowaniu oraz w pełnym składzie ilościowym i jakościowym (wraz z wszelkimi instrukcjami, częściami, akcesoriami, itp.). Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych Towarów.

§6 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad, w związku z czym Towary przed wysłaniem do Klienta każdy Towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Sprzedawca odpowiada za wady Towarów wobec Konsumenta zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego – jeśli wady zostaną stwierdzone przed upływem 2 lat od wydania Towarów Konsumentowi. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary.
 2. W sytuacjach, gdy Klientem nie jest Konsument, strony wyłączają na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 3. W przypadku wykrycia przez Konsumenta wady Towaru ma on prawo złożyć Sprzedawcy reklamację, przesyłając stosowne zgłoszenie pocztą lub za pośrednictwem e-maila na adres: BOHUN.P@OSTRZALKA.PL Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu Towarów.
 4. Konsument powinien dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy celem umożliwienia mu ustalenia, czy Towar jest wadliwy.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w ust. 3 powinno zawierać dane adresowe Konsumenta, opis stwierdzonej wady i datę jej stwierdzenia oraz żądanie wobec Sprzedawcy (zgodnie z Kodeksem cywilnym istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy naprawy Towaru albo jego wymiany na nowy; obniżenia ceny Towaru proporcjonalnie do utraty jego wartości albo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o ile stwierdzona wada Towaru jest istotna).
 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep wadliwego Towaru wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym i dowodem jego zakupu. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail, a w przypadku jego braku – na adres zamieszkania.
 7. Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem zgłoszonego przez Konsumenta żądania za uzasadnione.
 8. Koszty dostarczenia Konsumentowi Towaru wolnego od wad lub Towaru naprawionego ponosi Sprzedawca.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy sprzedaży. Sprzedawca gromadzi następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, NIP.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta przy Rejestracji Konta lub przy składaniu Zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy sprzedaży. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji ww. uprawnień Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Klient posiadający Konto może samodzielnie zmienić swoje dane osobowe po zalogowaniu się na Konto.
 4. Sprzedawca informuje, iż w trakcie wizyty Klienta w Sklepie zbierane są automatycznie dodatkowe dane obejmujące adres IP łącza internetowego Klienta, rodzaj używanej przez niego przeglądarki internetowej oraz rodzaj systemu operacyjnego. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym służą badaniu preferencji Klientów, zbieraniu danych demograficznych i statystycznych dotyczących Klientów oraz zapewnieniu możliwości spersonalizowania wyglądu Sklepu.
 5. Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony prywatności i danych osobowych przekazanych mu przez Klientów, w szczególności zabezpiecza je przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 6. Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą zostać udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W Sklepie są używane pliki typu cookies, tj. niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Sklepu, utrzymywanie sesji Klienta po jego zalogowaniu na Koncie, umożliwienie Klientowi dostosowania wyglądu Serwisu do indywidualnych potrzeb, tworzenie statystyk oglądalności Sklepu oraz prawidłowe kierowanie spersonalizowanej reklamy zamieszczonej w Sklepie.
 8. Klient może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczne umieszczenie plików cookies w urządzeniu końcowym (np. w komputerze osobistym, tablecie itp.), bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Zmiany dokonuje Klient, zgodnie z instrukcją przeglądarki internetowej, której Klient używa. Klient może również w każdej chwili usunąć wybrane pliki cookies.
 9. Wyłączenie stosowania cookies lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Sklepu.
 10. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Klienta, a tym samym Sprzedawca będzie przechowywał informacje w urządzeniach końcowych Klienta i uzyskiwał dostęp do tych informacji.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) oraz inne obowiązujące powszechnie przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca może zmienić postanowienia Regulaminu w przypadku:
 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 2. zmiany oferty Sklepu;
 3. zmian związanych z technicznymi aspektami funkcjonowania Sklepu, wprowadzanych celem dostosowania zapisów Regulaminu do tych zmian;
 4. zmian organizacyjnych u Sprzedawcy;
 5. zmian warunków handlowych lub zmian organizacyjnych, jakie nastąpiły u kontrahentów i podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą.
 1. O zmianach Regulaminu wskazanych w ust. 3 Sprzedawca zawiadomi Klientów poprzez e-mail lub komunikat wyświetlany po zalogowaniu się Klienta na swoje Konto. Klienci mają prawo do wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. zawiadomienia o zmianach. W przypadku braku wypowiedzenia Regulaminu w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Klienci będą związani zapisami Regulaminu w zmienionej wersji.
 2. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 3 nie wpływają na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie tych zmian.